Центри за лекување, не затвори!

7/13/2007

Македонската мрежа за намалување на штети, денес на 13 јули 2007 година, оддржа прес-конференција повод Предлог законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции кој беше подготвен од работна група координирана од страна на Министерството за здравство на Република Македонија и во чијашто подготовка и консултации не беше вклучено граѓанското општество.
Предлог законот има сериозни недостатоци и не е во согласност со Националната стратегија за дроги, донесена во декември 2006 година, и не е во согласност со Уставот на Република Македонија. Доколку се усвои овој Предлог закон и применува во ваква форма, ММНШ смета дека тоа ќе има далекусежни последици по граѓаните на Македонија.

Предлог законот ги третира лицата кои употребуваат дроги како криминалци што треба да се "сузбијат", на исто рамниште со производителите и трговците со дрога и покрај тоа што во стратегијата усвоена од Владата, се нагласува дека корисниците на дрога "имаат право на здравствена и социјална помош и заштита од социјална исклученост".
Според анализите на Европскиот центар за следење на дроги и зависност од дроги при ЕУ денес, политиките на правното гонење во земјите на ЕУ фаворизираат алтернатива наспроти традиционалното кривично казнување поради употреба и поседување на дрога. Во случај на употреба на дрога или поседување, најголемиот број на земји членки имаат воведено механизми да тргнат голем процент од уапсените корисници од кривична казна.

Според Светска здравствена организација „криминализирањето на употребата и поседувањето дрога многу ги комплицира напорите да се имплементираат цврсти јавни здравствени стратегии и пристапите за намалување на штетата од употребата на дрогата. Тоа ја турка илегалната употреба на дрога подлабоко во подземјето, создава пречки за да се учествува во програмите за размена на приборот за инјектирање и за намалување на штетата, а ги зголемува ризиците за предозирање затоа што корисниците се плашат да повикаат медицинска помош.“

Поради тоа, Македонската мрежа за намалување на штети, мрежа на 15 невладини организации и повеќе експерти предлага:
1. Во Предлог на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци, да се внесе одредба со која ќе се декриминализира употребата (уживањето) на дроги и психотропни супстанци преку утврдување на количина за лична употреба. Овој наш предлог е во согласност со Националната Стратегија за дроги на Република Македонија (2006-2012), усвоена од Владата на Република Македонија
2. Предлагаме членот 73 од Предлог на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции да се брише, затоа што
истиот не го почитува начелото на заштита на човековите права од член 25 од Уставот на Република Македонија, и врши дискриминација, стигматизација и социјално исклучување на корисниците на дроги , што не е допуштено според член 9 од Уставот на Република Македонија.
3. Да се внесе нова одредба со која ќе се легитимираат програмите за размена на прибор за инјектирање и истите нема да се подразбираат како изложување на опасност на други лица на делување на опојна дрога. Овие програми во Република Македонија се спроведуваат 10 години и се вклучени и во Националната стратегија за превенција на ХИВ/СИДА 2007-2012 и во Националната стратегија за дроги на Р. Македонија -2006-2012 .
4. Предлагаме терминот сузбивање да се замени со изразот намалување на снабдувањето со дрога. Терминот сузбивање не е во согласност со Националната стратегија за дроги 2006 - 2012 каде се користи изразот „намалување на снабдувањето со дрога“ што пак е во согласност со терминологија која се употребува во стратегијата за дроги на Европската Унија 2005 -2012.
(го пренесувам соопштението не само како медиум, но и како учесник во акцијата на ММНШ)

0 коментари:

Мојот список со блогови

>> <<

Text

Archive

Recent Post

Архива на блогот

Footer Widget 1

Footer Widget 3

Blogger Tricks

Blogger Themes

Catwidget4

Букефалистички парадокси: Филип („љубител на коњи“) стана воин без коњ.

Comments

topads

Loading...

Footer Widget 2

Популарни објави

Популарни објави

Popular Posts this month

Popular Posts this week