Читателот

4/08/2006

Кој вика дека „Македонците слабо читаат книги“?
Наградно прашање: Која книга ја чита Али Ахмети?

10 коментари:

Etna рече...

шо е наградата?
книгата?:)

Shepard рече...

некоја нутриционистичка..

Го подарувам омиленото дело на Дамјан Груев, Пере Тошев и Гоце Делчев - романтичната трагедија „Разбојници“ на Ф. Шилер. :)

trupka рече...

Put do zenskog srca, garant...

Filozof рече...

По кориците ми се чини како да е од новите основно/средно-школските учебници.
А мрсната хартија наведува е во боја со висок квалитет, најверојатно некаква историја на уметност или нешто збирка од уметнички дела или фотографии.

Shepard рече...

илустрирано издание на „илијада“ ил „одисеја“..

Анонимен рече...

гарант нешто со многу сликички

Анонимен рече...

Avtostoperski vodic za Hag

Анонимен рече...

Во меѓународното договорно
право е познато дека договори
склучени кршејќи ги основните
jus cogens правила немаат правно
дејство во дел од договорот во кој се
крши jus cogens норма. Во меѓу на-
родното договорно право постои оп-
ција договорот да важи, а пар цијално
да не важи обврска или обврските
спротивни на jus cogens.
Името, како правен идентитет на
меѓународно-правен субјект, како што
е државата, е есенцијален дел од неј-
зиниот субјективитет и оттаму не може
да биде предмет на одземање, на-
метнување и/или преговарање (jus
cogens). Од друга страна, името како
такво не имплицира правни по сле-
дици (на пример, право на нечии те-
ритории). Натаму, треба да се има
пред вид и дека со амандманите во-
ведени во својот Устав, Македонија
експлицитно се оградува од такви
интерпретации. Ова се базични ар-
гументи кои му ја одземаат правната
сила на грчкиот аргумент дека името
Македонија имплицира "терито ри-
јални претензии". Името на една др-
жава по себе не имплицира или не
влијае на територијалните права и
обврски на таа држава, како и на
другите држави. Овој аргумент се
однесува и кон другите права и об-
врски на државите (културни, исто-
риски и слично).

Анонимен рече...

APEL VLADI I PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Apelujemo* na Vladu Srbije, Premijera Srbije i Predsednika Srbije da u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predlože Rezoluciju kojom bi se proglasilo suprotnim međunarodnom pravu svako jednostrano ili multilateralno priznanje Kosova kao nezavisnog ili polu-nezavisnog međunarodno-pravnog subjekta. Smatramo da bi svako jednostrano ili multilateralno priznanje Kosova bilo suprotno osnovnim normama i principima međunarodnog prava, a posebno ako bi ovo priznanje nastupilo mimo procesa koji su u toku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U cilju onemogućavanja da do priznanja Kosova dođe od strane nekih Država-članica Ujedinjenih nacija, predlažemo da tekst sledećeg Nacrta Rezolucije hitno bude upućen u proceduru u Ujedinjenim nacijama:

N A C R T R E Z O L U C I J A

Generalna skupština

Pozivajući se na član 2. Povelje Ujedinjenih nacija,

Pozivajući se na član 24. Povelje Ujedinjenih nacija,

Pozivajući se na član 25. Povelje Ujedinjenih nacija,

Potsećajući na Deklaraciju o principima međunarodnog prava koja se odnosi na prijateljske odnose i saradnju između država saglasno Povelji Ujedinjenih nacija, iz 1970. godine,


Uzimajući u obzir Rezoluciju Saveta bezbednosti 1244. iz1999. godine,


Traži od Država-članica Ujedinjenih nacija da unilateralno ili multilateralno ne priznaju nezavisnost Kosova dok se ne donese Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojoj se utvrđuje konačni status Kosova.
* Tim istraživača Instituta za političke studije u Beogradu kojim koordinira dr Igor Janev, viši naučni saradnik Instituta (postavljeno na sajt 29.9.2007.)

Мојот список со блогови

>> <<

Text

Archive

Recent Post

Архива на блогот

Footer Widget 1

Footer Widget 3

Blogger Tricks

Blogger Themes

Catwidget4

Букефалистички парадокси: Филип („љубител на коњи“) стана воин без коњ.

Comments

topads

Loading...

Footer Widget 2

Популарни објави

Популарни објави

Popular Posts this month

Popular Posts this week